مریضی و قرنطینه

این محتوا متأسفانه تاهنوز به دری در دسترس نیست
اطلاع حقوقی

با وجود کنترل دقیق مطالب، ما هیچ مسئولیت ای صحت، کامل بودن و بروزرسانی اطلاعات را بر عهده نداریم. آنها باید به عنوان اولین کمک حساسی برای کارمندان بکار بورده شوند ، این اطلاعات به منزله مشاوره حقوقی نیستند و نمی توانند جایگزین مشاوره حقوقی از طریق اتحادیه مسئول یا یک وکیل در قضایای فردی شوند. و همچنان این اطلاعات نمی تواند جایگزین توصیه های متخصصین یا مسئولین متخصصین در مورد سوالات پزشکی و اثرات احتمالی آن باشد.