کرونا و کار
مجموعه ای از معلومات اتحادیه تعلیمی آلمان در تورنگن
در حال حاضر اطلاعات زیادی در رابطه با موضوع “کرونا و کار” وجود دارد. در این صفحه اطلاعاتی را جمع آوری می کنیم که بخشی از آن توسط پروژه های خودمان و بخشی از آن توسط اشخاص ثالث گردآوری می شود. ما سعی می کنیم تا اطلاعات را بروز رسانی کنیم و به تاریخ روز قرار دهیم. با این وجود ضروری است که بررسی کنید که آیا این اطلاعات هنوز معتبر هستند یا خیر.

اطلاع حقوقی

با وجود کنترل دقیق مطالب، ما هیچ مسئولیت ای صحت، کامل بودن و بروزرسانی اطلاعات را بر عهده نداریم. آنها باید به عنوان اولین کمک حساسی برای کارمندان بکار بورده شوند ، این اطلاعات به منزله مشاوره حقوقی نیستند و نمی توانند جایگزین مشاوره حقوقی از طریق اتحادیه مسئول یا یک وکیل در قضایای فردی شوند. و همچنان این اطلاعات نمی تواند جایگزین توصیه های متخصصین یا مسئولین متخصصین در مورد سوالات پزشکی و اثرات احتمالی آن باشد.