درخواست مشاوره

ما در زمان کرونا همچنان در دسترس هستیم:

توسط ایمیل: faire-integration@dgb-bwt.de

با تلفن:
دفتر: 0361 21727-16
Benjamin Heinrichs (آلمانی، انگلیسی ): 0171/9929385
Anne Willecke (انگلیسی ، عربی): 0176/43618007
Zaki Farooqi (دری، فارسی، پشتو، اردو): 0171/9929086

مستقیماً در اینجا بنویسید و ما با شما خواهیم در تماس شد:

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.