مجری هر دو پروژه: اطلاعات چندزبانه درباره ویروس کورونا و مینی جاب (اشتغال کوچک)